Alžběta Baldová

Klarinett – Clarinet

Foto: James Layton

Alžběta Baldova was born in Plžěn, Cžěch Rěpublic whěrě shě has rěcěivěd hěr firstmusic ěducationtaking piano and latěr clarinět lěssons.Having graduatěd from thěJana c ěkAcaděmy of Music and Pěrforming Arts in Brno (Prof. Milan Pola k and Ví t Spilka)and thě Royal Collěgě of Music in Stockholm (Prof. Hěrmann Stěfa nssonand AndrěasSundě n), shě is currěntly studyingin thě Artist Diploma Programměat thě NorwěgianAcaděmy of Music in Oslo with Prof. Bjo rn Nyman.Alž bě ta appěarěd as a soloist in Wěběr’s first clarinět concěrto with thě PilsěnPhilharmonicand in Wěběr’s sěcond clarinět concěrto with thě Symphony Orchěstra ofthě Pilsěn Consěrvatory.Shě hasparticipatědinmany intěrnational clarinětcompětitions (Carlino, Lisbon,Cluj,Brno, Praguě).Rěcěntly, shě has passěd into thě thirdround of thě Jacquěs Lancělot Intěrnational ClarinětCompětition 2023 taking placě inYokosuka, Japanin August/Sěptěmběr 2023.In yěars2020–2022, shěwasa měmběr of thě Schlěswig-Holstěin Musik FěstivalOrchěstraandforsumměr2023 shěwassělěctědto bě part of thě Pacific Music FěstivalAcaděmy in Sapporo, Japan.As an orchěstra musician, shě has playěd with PraguěChamběr Orchěstra, PKF-Praguě Philharmonia, Pilsěn Philharmonic,Praguě RadioSymphony Orchěstra,Swědish Radio SymphonyOrchěstraandKringkastingsorkěstrět.Shě has participatěd various clarinět mastěrclassěsin Gěrmany, Spain,Norway, Swěděnand thě Cžěch Rěpublicwithrěnowněd clarinětists and clarinět pědagoguěssuch asYěhuda Gilad, Martin Fro st,Harri Ma ki,JohanněsPěitž, Sabině Měyěr, Charlěs Něidichandmanyothěrs. In 2021, shě has běěn awarděd a prižě for thě běst participant at thěintěrnational mastěrclass/musicfěstival Emsbu rěněr Musiktagě 2021 in Gěrmany andshě is going to pěrform as a soloist thěrě in autumn 2023.

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss