Dialog med en dikterdronning

En konsertforestilling om poeten Anna Louisa Karsch

English below

Jeg trengte gjennom tusen hindre
og ga meg ikke før
resultatet brakte meg ære

Anna Louisa Karsch, 1788

 

Hun diktet seg ut av dyp fattigdom, hun fikk møte kongen og ble kjent som “poesiens gudinnemor”. Men Anna Louisa Karsch var ikke bare en god dikter. Etter alt å dømme forsto hun også at for å hevde seg blant opplysningstidens mannlige intellektuelle, så måtte hun selv bygge seg opp som en slags merkevare.

Christiania Klangkollektiv er nysgjerrige på denne damen som klarte å la sin kvinnelige dikterstemme høres tvers gjennom opplysningstidens høylytte mannskor. De lurer på om den måten Anna Louisa Karsch fremstilte seg selv gjennom sin diktning kan relatere seg til nåtiden og f eks vår bruk av sosiale medier. Hun fremsto i sin diktning og etter hvert i offentligheten som et naturbarn og som en slags inkarnasjon av den antikke dikterinnen Sappho. Og det virket! Hun ble oppdaget av folket og kom til sin rett som dikter.

Den dag i dag blir Anna Louisa Karsch anerkjent som Tysklands første store dikterinne. Men hvordan tenkte hun selv? Var hun bevisst i sin rollebygging? Hvem ville hun ha vært i dagens samfunn? På Instagram? Disse tankene leker Christiania Klangkollektiv med, og derfor har de laget denne forestillingen hvor Anna, gestaltet av Torun, er på scenen i en tenkt dialog med nåtiden, i Maris skikkelse. Sammen løfter de blikket og finner likheter og ulikheter mellom opplysningstiden og vår egen tid. Anna Louisa Karschs egen historie blir bakteppe for musikken og gir rom for ettertanke, uavhengig av tid og rom.

Anna og Carl Philipp Emanuel Bach var begge medlemmer av Mandagsklubben, en krets av intellektuelle i Berlin. Musikken som framføres er fra Annas samtid og omgangskrets, og i likhet med samtalen som utspiller seg på scenen, er musikken i en stil preget av likeverdig utveksling av ideer, innspill og respons: Den gode samtalen, etter opplysningstidens idealer.


Program

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788):
Kvartett i a-moll, Wq 93

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Fra Sonate for hammerklaver Ess-dur, k 282 


Amandus Ivanschiz (1727-1758):
Fra Trio for fløyte, bratsj og cello i G-dur 


Carl Philipp Emanuel Bach:
Fra Kvartett i D-dur, Wq 94 

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

13. august 2024
12:00
Vitenskapsakademiet
70 minutter

Medvirkende:

Christiania Klangkollektiv:
Torun Torbo, traversfløyte
Mari Giske, klassisk bratsj
Gunnar Hauge, klassisk cello
Emil Duncumb, hammerklaver

A concert performance about the poet Anna Louisa Karsch

I pushed through a thousand obstacles
and did not give up until
The result brought me honor
Anna Louisa Karsch, 1788

She wrote her way out of deep poverty, met the king and became known as the “goddess mother of poetry”. But Anna Louisa Karsch was not just a decent poet. By all accounts, she also understood that in order to assert herself among the male intellectuals of the Enlightenment, she had to build herself up as a kind of brand.

Christiania Klangkollektiv is curious about the woman who managed to let her female poet’s voice be heard through the loud male choir of the Enlightenment. They wonder whether the way Anna Louisa Karsch presented herself through her poetry can relate to the present day and, in example, our use of social media. In her poetry and ultimately in public, she appeared as a child of nature and as a kind of incarnation of the ancient poetess Sappho. And it worked! She was discovered by the people and came into her own as a poet.

To this day, Anna Louisa Karsch is recognized as Germany’s first great poetess. But what was her way of thinking? Was she conscious in how she built herself? Who would she have been in today’s society? On Instagram? Christiania Klangkollektiv plays with these thoughts, which is why they have created this performance in which Anna, portrayed by Torun, is on stage in an imaginary dialog with the present, in the guise of Mari. Together they look at the similarities and differences between the Enlightenment and our own time. Anna Louisa Karsch’s own story becomes the backdrop for the music and provides space for reflection, regardless of time and space.

Anna and Carl Philipp Emanuel Bach were both members of the Monday Club, a circle of intellectuals in Berlin. The music performed is from Anna’s time and social circle, and like the conversation that unfolds on stage, the music is in a style characterized by an equal exchange of ideas, input, and response: The good conversation, according to the ideals of the Enlightenment.

Date:
Time:
Place:

Duration:

August 13, 2024
12:00
Norwegian Academy of Science and Letters
70 minutes

Artists:

Christiania Klangkollektiv:
Torun Torbo, transverse flute
Mari Giske, classical viola
Gunnar Hauge, classical cello
Emil Duncumb, hammered dulcimer

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss