I Lindemans fotspor: VETRA

English below

Ragnhild Hemsing forteller om VETRA:

Vi har en rik og levende folkemusikktradisjon i Valdres. Men denne kulturarven kunne lett blitt borte for oss om ikke innsamlere som Ludvig Mathias Lindeman hadde tatt turen til dalføret vårt.

Lindeman var nøye med å skrive ned tittel og navn på varianten han hadde låten til. Dermed har jeg også kunne velge en melodi der jeg klart kan vise de lokale variantene av samme melodi innad i Valdres. Dette er uhyre interessant og sier noe om rikdommen i kulturarven, og om hvordan folkemusikken og folketonene har utviklet seg innenfor et begrenset område i løpet av 100 år.

Her har det skjedd en spennende musikalsk reise hvor melodiene har fått sin egenartede kunstneriske utforming. Lindeman er den mest betydelige representanten for en musikerslekt som har satt spor i norsk musikkliv i vel 200 år. Han var selv en fremragende orgelspiller og improvisator som skrev melodier og større kirkemusikalske verk, han utgav koralbok og han samlet folkemelodier og tekster. I 1883 opprettet han og sønnen Organistskolen i Christiania.

I siste halvdel av 1840-årene var det generelt stigende interesse for folkemusikk i takt med nasjonsbygginga. I 1848 søkte Lindeman universitetet om støtte til en reise i fjellbygdene for å opptegne folkemelodier. Svaret var positivt, og samme år gjennomførte han den første turen. Den gikk til Valdres og resulterte i opptegnelser av 86 gamle salmemelodier og 83 verdslige melodier. En av kildene var min tipp-tipp-tippoldefar. Med Lindemans epokegjørende opptegnelser av Valdresingen, Andris Vang, og andre kilder sommeren 1848, begynner innsamlingen av det som er bevart av norsk folkemusikk i Valdres.

Som med andre dalfører og bygder i Norge, og folkemusikk verden over, har store deler av folketonene på lignende vis som eventyr og myter vandret over det hele skandinaviske og europeiske området. Flere av melodiene som Lindemann har nedskrevet fra Valdres, finnes i beslektede former i bl.a Tyskland, Sverige og Danmark. Og bygdefolket har ikke bare vært passivt mottakende, men i stor grad aktivt medskapende. Folketonene og folkevisene i Valdres med sin folkemusikktradisjon er sterkt knyttet til naturen og dyrelivet. Stev og slåtter med navngitte personer og sagn med underjordiske vesener viser tydelig at materialet er sterkt knyttet til dalføret og er en del av Valdres sin folkehistorie og identitet.

Dette er min bakgrunn for dette prosjektet hvor jeg har valgt ut melodier og slåtter fra Valdres som Lindeman har samlet. Jeg har ønsket å ta musikken et steg videre i et kunstnerisk prosjekt, hvor jeg tar vare på den viktige kulturarven og bringer det videre i en moderne setting, og får fram et ukjent og sjeldent spilt materiale. I tillegg har jeg skrevet et par slåtter selv som en naturlig del av prosjektet.

På prosjektet har Ragnhild med seg spennende og dyktige improvisasjonsmusikere som Mathias Eick på trompet, Steinar Raknes på bass og naturens perkusjonist, Terje Isungset.

Konserten er den andre av totalt tre stemningsfulle senkveldsprogram i nyoppussede Gamle Aker Kirke.

Dato:
Tid:
Sted:
Varighet:

10. august 2024
21:00
Gamle Aker Kirke
1 time

Medvirkende:
Ragnhild Hemsing, fiolin og hardingfele
Mathias Eick, trompet
Steinar Raknes, kontrabass
Terje Isungset, perkusjon

Ragnhild Hemsing speaks on VETRA:

We have a rich and vibrant folk music tradition in Valdres. But this cultural heritage could easily have been lost to us if collectors like Ludvig Mathias Lindeman had not made the trip to our valley.

Lindeman was careful to write down the title and name of the variant he had the tune for. This has also enabled me to choose a melody where I can clearly show the local variants of the same melody within Valdres. This is extremely interesting and speaks to the richness of the cultural heritage, and about how folk music and folk tunes have developed within a limited area over the course of 100 years.
This has been an exciting musical journey where the melodies have been given their own unique artistic design. Lindeman is the most significant representative of a family of musicians who have left their mark on Norwegian musical life for over 200 years. He was himself an outstanding organ player and improviser who wrote melodies and major church music works, published a chorale book, and collected folk melodies and texts. In 1883, he and his son established the Organist School in Christiania.

In the latter half of the 1840s, there was a general increase in interest in folk music in line with nation building. In 1848, Lindeman applied to the university for support for a trip to the mountains to record folk melodies. The response was positive, and that same year he completed his first trip. It went to Valdres and resulted in records of 86 old hymn tunes and 83 secular melodies. One of the sources was my great-great-great-great-great-grandfather. With Lindeman’s epoch-making records of Valdresingen, Andris Vang, and other sources in the summer of 1848, the collection of what has been preserved of Norwegian folk music in Valdres begins.

As with other valleys and villages in Norway, and folk music the world over, large parts of the folk tunes have, like fairy tales and myths, migrated throughout Scandinavia and Europe. Several of the melodies that Lindemann wrote down from Valdres can be found in related forms in Germany, Sweden and Denmark. And the local people have not just been passive recipients, but to a large extent active co-creators. The folk tunes and folk songs in Valdres, with their folk music tradition, are strongly linked to nature and wildlife. Stev and slåtter with named persons and legends with underground beings clearly show that the material is strongly linked to the valley and is part of Valdres’ folk history and identity.

This is my background for this project, where I have selected melodies and hymns from Valdres that Lindeman has collected. I wanted to take the music a step further in an artistic project, where I take care of the important cultural heritage and bring it forward in a modern setting and bring out an unknown and rarely played material. In addition, I have written a couple of songs myself as a natural part of the project.

Ragnhild has brought on exciting and talented improvising musicians on the project, such as Mathias Eick on trumpet, Steinar Raknes on bass and nature’s percussionist, Terje Isungset.

This concert is the second of a total of three atmospheric late-night programs in the newly renovated Old Aker Church.

Date:
Time:
Place:
Duration:

August 10, 2024
21:00
Old Aker Church
1 hour

Artists:
Ragnhild Hemsing, violin and Hardanger fiddle
Mathias Eick, trumpet
Steinar Raknes, double bass
Terje Isungset, percussion

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss