Stiftelsen Oslo Kammermusikkfestival

Oslo Chamber Music Festival Foundation

Styret
The Board

Karianne Westfal-Larsen, leder/Chair
Anne Enger
Svein Aaser
Guri Tellefsen

Kunstnerisk råd
Artistic Council

Marianne Beate Kielland, kunstnerisk leder/Artistic Director
Eldbjørg Hemsing
Wolfgang Plagge

Daglig leder 
General Manager

Kristin Slørdahl

Frivilligkoordinator  
Volunteer Coordinator

Kristin Bolgård

Produsent/Artistkontakt 
Producer/Artist Contact

Arild Askeland

Kommunikasjon og markedsføring
Communication and Marketing

Emilia Zwick Christiansen

Historie

I 1989 åpnet Arve Tellefsen dørene til Norges første kammermusikkfestival. Tellefsens visjon var å vise kammermusikkens mangfold og bringe musikken ut til et større publikum enn den tradisjonelt hadde hatt i Norge til da. Festivalen har gjennom årene etablert seg som en viktig og populær aktør i norsk musikkliv, både for musikere og publikum. Under 30-årsjubileet i 2019 sendte Arve Tellefsen stafettpinnen videre til Håvard Gimse. Gimse har selv sittet i kunstnerisk råd siden 1997, og har hatt et langt samarbeid med Tellefsen som medspiller både på scenen og i arbeidet med det kunstneriske innholdet i festivalen de siste 20 årene.

Festivalen er i trygge hender fremover med disse ved roret», sa Arve Tellefsen under åpningskonserten til Oslo Kammermusikkfestival i Universitetets Aula, torsdag 15. august 2019.

Håvard Gimse takket av etter festivalen i 2022, og sendte stafettpinnen videre til Marianne Beate Kielland, som har med seg Vilde Frang videre og Wolfgang Plagge videre som nytt medlem i kunstnerisk råd.

 

Musikken

Oslo Kammermusikkfestival presenterer musikk med spenn fra middelalderen til vår egen tid, med utøvere av ypperste klasse fra både inn- og utland. Rekruttering innen norsk kammermusikk står også sentralt i programmeringen, og det legges derfor stor vekt på å presentere unge talenter i tillegg til etablerte stjerner.

Konsertlokaler

Oslo Kammermusikkfestival gir deg sjansen til å se noen av Oslos vakreste konsertlokaler, også steder som ikke vanligvis er tilgjengelige for publikum. Kulturhistoriske perler som Akershus Slottskirke, Olav Vs Hall, Universitetets Aula, Gamle Logen, Oscarshall og Slottskapellet har blitt brukt gjennom festivalens 30 år. Hvert år står det også nye, og ofte overraskende, arenaer på programmet.

 

Kongelig beskytter

HM Dronning Sonja har vært festivalens beskytter i mange år og vi er kongeparet stor takk skyldig for at de har åpnet både Oscarshall og Slottskapellet på Det Kgl. Slott for våre konserter. Dette gir konsertene en ekstra dimensjon, både for publikum og utøvere.

The History

In 1989, Arve Tellefsen opened the doors to Norway’s first chamber music festival. Tellefsen’s vision was to showcase the diversity of chamber music and bring the music to a larger audience than it had traditionally had in Norway until then. Over the years, the festival has established itself as an important and popular player in Norwegian musical life, both for musicians and audiences. During the 30th anniversary in 2019, Arve Tellefsen passed the baton to Håvard Gimse. Gimse himself has been a member of the artistic council since 1997, and has had a long collaboration with Tellefsen as a collaborator both on stage and in the work on the artistic content of the festival over the past 20 years.

The festival is in safe hands going forward with them at the helm,” said Arve Tellefsen during the opening concert of the Oslo Chamber Music Festival in the University Aula on Thursday, August 15, 2019.

Håvard Gimse stepped down after the festival in 2022, and passed the baton to Marianne Beate Kielland, who is the festival’s current artistic director.

 

The Music

Oslo Chamber Music Festival presents music ranging from the Middle Ages to our own time, with top-class performers from Norway and abroad. Recruitment within Norwegian chamber music is also central to the programming, and great emphasis is therefore placed on presenting young talents in addition to established stars.

Concert Venues

Oslo Chamber Music Festival gives you the chance to see some of Oslo’s most beautiful concert venues, including places that are not usually accessible to the public. Cultural-historical gems such as Akershus Castle Chapel, Olav Vs Hall, the University Assembly Hall, Gamle Logen, Oscarshall Palace and the Palace Chapel have been used throughout the festival’s 30 years. Each year there are also new, and often surprising, venues on the programme.

 

Royal Patron

HM Queen Sonja has been the festival’s patron for many years and we are very grateful to the royal couple for opening both Oscarshall and the Palace Chapel at the Royal Palace for our concerts. This gives the concerts an extra dimension, both for the audience and the performers.

Nyhetsbrev

Få alle nyheter først og tilbud på konsertbilletter

Som mottaker av våre nyhetsbrev får du informasjon om konserter og artister på Oslo Kammermusikkfestival og eksklusive tilbud på billetter. Vennligst kryss av i boksen over for å bekrefte at du ønsker å motta e-post fra oss